อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เสร็จแล้ว 4 เลน สายตระการพืชผล-เขมราฐ เชื่อมการค้าอาเซียนฉลุย

เสร็จแล้ว 4 เลน ทล.2050 สาย อ.ตระการพืชผล-อ.เขมราฐ 29.5 กม. วงเงิน 987 ล้านบาท เชื่อมโยงเส้นทางการค้าอาเซียนไทย ลาว และจีนฉลุย อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.50 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2050 สาย อ.ตระการพืชผล-อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย-อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง กม.69+000-กม.98+500 รวมระยะทาง 29.5 กม. งบประมาณ 987,300,000 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งอีสานใต้สู่อาเซียน

ทางหลวงสายดังกล่าว เป็นทางหลวงสายหลัก เริ่มต้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ อ.เขมราฐ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวและการค้าเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางดังนั้นจึงดำเนินก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก แยกทิศทางการจราจร ไป-กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ 19 แห่ง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 แห่ง (สะพานคู่) และท่อเหลี่ยม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงประตูการค้าสู่อาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว ไทยและจีน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า การลงทุนของภาคอีสานใต้และสินค้าตามแนวชายแดนก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อรองรับเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน หรือ AEC ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น