อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5

มส. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16.27 น.


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1

ทั้งนี้พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง กล่าววว่า เพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืน จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสารสร้างเสริมสันติสุข นำศีล 5 สู่ภาคประชาชน การทำงานในชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และต่อยอดโครงการหมู่บ้านศีล 5 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรม เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานด้านศีล 5 ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน ทั้งจะมีการจัดทำทะเบียนรุ่น ทำบัตรประจำตัว ในฐานะผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยเมื่อผ่านการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีหน้าที่สำคัญในการทำงาน คือ เชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง ทั้งจะนำรายชื่อพระที่ผ่านการอบรมครั้งนี้แจ้งมส. เพื่อรับทราบ เนื่องจากหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการของมส. และจากนั้นจะมีการสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 225