อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ชูพระธรรมจาริกเป็น"พระนักสาธารณสงเคราะห์"

"สมเด็จพระมหาธีราจารย์"เปิดการประชุมพระธรรมจาริกประจำปี 2563 พร้อม ชูพระธรรมจาริกเป็น“พระนักสาธารณสงเคราะห์” พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.36 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เป็นประธานเปิดการประชุมพระธรรมจาริกประจำปี 2563 ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาท ว่า  คณะสงฆ์โดยมส.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยในส่วนฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

มส. มอบหมายภารกิจให้ดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์หลัก 2 โครงการ คือ 1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย และ 2.โครงการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ตามหลักการดำเนินงาน 4 ประการ คือ 1.สงเคราะห์ 2.เกื้อกูล 3.พัฒนา และ 4. บูรณาการ  ซึ่งฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มีการขับเคลื่อนงานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน อันเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ ทั้งเน้นการส่งเสริมพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนด้วย  

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานพระธรรมจาริกนั้น นับเป็นสถาบันหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง นอกจากมีภารกิจด้านการพัฒนาจิตใจ เผยแผ่หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นพระนักสาธารณสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักศาสนศึกษา พระคิลานุปัฏฐาก ผสมผสานระหว่างคติความเชื่อของราษฎรบนพื้นที่สูง บูรณาการกับพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ พระธรรมจาริกจึงนับว่าเป็นพระนักพัฒนา พระนักสาธารณสงเคราะห์ 

โดยปัจจุบันมีกว่า 300 รูป และด้วยกระบวนการดำเนินงานของพระธรรมจาริก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ จึงสามารถเผยแผ่ศาสนธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีแผ่นดินไทยให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ซึ่งการจัดประชุมพระธรรมจาริกประจำปีนั้น จัดว่าเป็นการทบทวนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของพระธรรมจาริกเพื่อให้เกิดทิศทางใหม่ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19