อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อว.เสนอปรับเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการ

อว.เตรียมเสนอปรับเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ เน้นคุณภาพระดับสากล เป็นรูปธรรม มีประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16.15 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของนักวิจัย เปิดเผยความคืบในการดำเนินการปรับเกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ว่า ในการปรับเกณฑ์นี้คณะทำงานได้คำนึงถึงหลักการด้านคุณภาพทางวิชาการในระดับสากล ลักษณะผลงานที่เป็นรูปธรรม มีประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ความร่วมมือและการโยกย้ายกำลังคนทางวิชาการ รวมถึงความชัดเจนของการตัดสิน 

โดยดำเนินการ คือ 1. ยกเลิกเปอร์เซ็นต์สัดส่วนผลงาน พร้อมทั้งปรับแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 2. มีการกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมให้ผู้ขอสามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์(รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.)สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

ศ.ดร.ศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า  3.มีการปรับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท จากเดิมระดับดี ดีมาก และดีเด่น เป็นระดับ B, B+, A และ A+ พร้อมทั้งปรับคำอธิบายของลักษณะคุณภาพของผลงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้คำนึงถึงคุณภาพระดับนานาชาติ 4.มีการปรับเกณฑ์ โดยการพิจารณาให้คำนึงถึงคณสมบัติทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่ง ได้แก่ ความเป็นผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ (International Academic Leadership) หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle Investigator) ในโครงการที่สำคัญ ๆ การเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 

และ5.การเพิ่มรูปแบบผลงาน ด้านการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การสอนทางไกล MOOC การวิจัยชุมชน การสร้างนวัตกรรม การต่อยอดศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือแนะนำการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในระบบอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ได้แก่ ร่างประกาศ Adjunct Professorship ซึ่งเป็นการนำบุคคลภายนอกจากต่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ชุมชน มาเป็นอาจารย์พิเศษ ได้ และร่างประกาศการเทียบโอนตำแหน่งวิชาการ 

รวมทั้งการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับสืบค้นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและมีการจัดการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการให้ทันสมัย ทั้งนี้ทางคณะทำงานกำลังเตรียมการนำเสนอเกณฑ์ต่างๆให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ) ต่อไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 18