อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ปลุกเด็กเกษตรเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล

“คุณหญิงกัลยา”ปลุกพลังนักศึกษาอาชีวะเกษตร เรียนรู้หลากหลาย ควบคู่คุณธรรม ก้าวสู่โลกดิจิทัล อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.04 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประธาน

ดร.ชาติชาย  เกตุพรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ระดับชาติ กล่าวว่า การประชุมสมัยสามัญ อกท.ระดับชาติ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง จากการได้ปฏิบัติจริงในวิชาชีพการเกษตร ซึ่งแต่ละปีการศึกษา องค์การจะจัดการประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 1ครั้ง


 

โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-20 ก.พ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขององค์การ  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของสมาชิก หน่วย อกท. ครู บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า อกท.และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จต่างๆขององค์การ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย โดยปีนี้มีหน่วย อกท.เข้าร่วมงานทั่วประเทศ จำนวน  52 หน่วย และได้มีการเชิญแขกต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ที่เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน
ด้านดร.คุณหญิงกัลยา  กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท.ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ว่า การประชุมนี้เป็นพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาชิก อกท.ทุกคน ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน อย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์การและต่อสถานศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของภาคอาชีวศึกษาเกษตรในครั้งนี้

ขอให้การประชุมสมัยสามัญ อกท.เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ให้สมาชิกได้พัฒนาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และขอฝากถึงสมาชิก อกท.ทุกคนว่า ในฐานะที่พวกเราเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในภาคการเกษตร ทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความสามารถที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตัลต่อไป 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53