อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

มทร.ธัญบุรีเปิดรับนศ.ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับ นศ. 8 คณะ 19 หลักสูตรผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.39 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากว่าทศวรรษ โดยเริ่มจากโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยที่รับผู้มีประสบการณ์ทำงานในภาค อุตสาหกรรมมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แล้วศึกษา อบรมความรู้ ทักษะเพิ่มเติม

เพื่อให้ได้รับปริญญา และยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือ ให้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาในระดับปริญญาตรี โดยเมื่อปี 2562 ได้เปิดรับการเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคน Re–Skill , Up Skill , New – Skill

โดยได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ในการประกอบอาชีพสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC อีกทั้งหากเทียบโอนผลการเรียนและสะสมหน่วยกิตเพียงพอ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอสำเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิในระดับ ปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตรได้
    
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความ รู้ ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) เพื่อรองรับการผลิตกำลังคนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเป้า หมายที่เปลี่ยนไปในยุค DISRUPTION และการพัฒนา EEC โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คณะ 19 หลักสูตร

ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย สาชาวิชาอาหารและโภชนา สาขาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
  
 “ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อผ่านชุดวิชา รายวิชา หรือโมดูลการเรียนรู้ ในการ UP-Skill, Re-Skill, New Skill จะได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร จากมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ ได้หากต้องการได้คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ผู้เข้ารับโครงการต้องสำเร็จ ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า โดยนำการเทียบโอนรายวิชาที่สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหลักสูตร และเรียนรายวิชาที่เหลืออีก 1 ใน 4 ของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี” ผศ.ดร.สมหมาย กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิ.ย.63 ผ่านระบบออนไลน์ www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3697

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64