อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

สมาคมการศึกษาทางเลือกฯร้องแก้ไขม.12 พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ร้อง "ณัฏฐพล" ให้สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามาตรา 12 หลังส่งผลละเมิดสิทธิเด็กและผู้จัดการศึกษา พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.23 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่กระทรวงศึกษาะิการ (ศธ.) สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่องขอให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บัญชี เปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีนางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง โดยนางกนกพร สบายใจ รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเครือข่ายบ้านเรียน กล่าวว่า  มาตรา 12 ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐมเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12 ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา ละเมิดสิทธิของผู้จัดการศึกษา ไม่เป็นธรรมกับเด็กที่มีความต้องการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ดังนั้นสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและภาคีเครือข่ายฯ ทั้งหมด จึงขอเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ ศธ. ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1.ขอให้แก้ไข/ยกเลิกบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มือการจัดหารศึกษาตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2.ให้ ศธ.จัดตั้งคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้จัดการศึกษาทางเลือก ศูนย์การเรียนบ้านเรียน องค์กรและสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาตามมาตรา 12 ทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และ3.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดตั้งกลไกใหม่ที่เหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 โดยเร็ว และ 4.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดสรรเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์การศึกษาให้กับเด็กศูนย์การเรียน ประเภทบุคคล องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ตามกฎหมายในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ โดยเร็ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 54