อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ม.แม่โจ้ แสดงจุดยืนประกาศยกเลิกทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ

องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ยกเลิกทุกกิจกรรมนักศึกษาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11.02 น.


เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกแถลงการณ์ จุดยืนขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อประเด็นกิจรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา ซึ่งภายในแถลงการณ์ระบุว่า 

“ตามหลักการปกครองของประเทศไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนถือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยจะไม่มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธินักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธินักศึกษา ดังนี้ 

ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้น และแอบแฝงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะไปสู่อำนาจนิยมเผด็จการซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ทางองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

บอกต่อ : 37