อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

สช.เพิกถอนใบอนุญาต 'รร.นอกระบบ'ในกทม.609แห่ง

‘อรรถพล’ เผย สช.มีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบใน กทม.609 แห่ง หลังพบโรงเรียนในกลุ่มจำนวนนี้หยุดกิจการกว่า 90 วันโดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ อังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 20.32 น.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีคำสั่งที่ 11/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร จำนวน 609 แห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก สช.ได้ติดตามโรงเรียนนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า มีโรงเรียนนอกระบบจำนวนดังกล่าวมิได้ดำเนินกิจการโรงเรียนและไม่มีสภาพการเป็นโรงเรียนแล้ว หยุดดำเนินกิจการเกินกว่าเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ และไม่สามารถติดต่อผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนให้มาดำเนินการเลิกกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายกำหนดได้ ดังนั้นตนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 166 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 609 โรง
           
เลขาธิการ กช. กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งของผู้อนุญาต หากไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.2564 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น