อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาประนอม" เป็น "พระเมธีวชิรโสภณ"

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาประนอม” เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ผู้เริ่มโครงการนำขวดพลาสติกแปรรูปเป็นจีวร ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระเมธีวชิรโสภณ” อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 15.02 น.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม 6 ประโยค) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2564  ประกาศ ณ วันที่  7 มี.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับประวัติ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิดเมื่อปี 2508 ที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา บรรพชาเมื่อปี 2520 โดยมีพระครูอนุทัยคณานุยุตต์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดหนองดุม อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อุปสมบทเมื่อปี 2528 โดยมีพระธัมมานันทมหาเถระ เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง ปี 2523 จบนักธรรมชั้นเอก วัดโนนไทย จ.นครราชสีมา ปี 2543 จบเปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ และได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศเมียนมา ที่เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ปี

พระมหาประนอม มีผลงานด้านวิชาการมากมาย เช่น เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ 60 พรรษา, หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา, ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร, คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ, ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร, จัดทำธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ 4, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร, ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร เป็นต้น และโครงการที่สร้างชื่อเสียงให้กับพระมหาประนอมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากที่สุด คือ เป็นผู้ริเริ่มโครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

ความคิดเห็น