อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ผวาโควิดระลอกใหม่!!ศธ.ประกาศปรับลดเวลาการทำงาน

‘สุภัทร’ ลงนาม ประกาศ ศธ. ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร ให้ปฏิบัติงานสถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 21.04 น.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นและแพร่ระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศธ.จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ


ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า 2.ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ 3.ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น