อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สกศ.กางผลวิจัยช่วยการเรียนยุคโควิด 

เลขาธิการสกาการศึกษา เผย ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์โควิด ชี้ ต้องส่งเสริมมาตรการจัดการเรียนรู้แบบเข้ม จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.49 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำรายงานผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอประเด็นนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพื่อรับมือการจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ โดย สกศ.ได้สรุปงานวิจัยผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น วิจัยเชิงบวก มีการปรับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีการปรับการนิเทศติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น และมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและท้องถิ่นในการช่วยสถานศึกษา ส่วนเชิงลบ คุณภาพการเรียนรู้ลดลง นักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติน้อยลง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไม่เพียงพอ และผู้ปกครองต้องใช้เวลามากขึ้น เพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของบุตรหลาน  
            
เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 แบ่งเป็น ระดับนโยบาย ได้แก่ กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครู และผลิตครู ระดับปฏิบัติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนรู้ กำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการวัดประเมินผล จัดให้มีศูนนย์สื่อ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีการสอน มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน และมีมาตรการดูแลความปลอดภัย  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น