อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

มจพ.พร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

มจพ.จับมือ สอวน.จัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16  โชว์ความพร้อมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เชื่อศักยภาพเด็กไทยด้านเคมี  ชี้สาขานี้ยังมีงานรองรับอีกมากทั้งไทยและในอาเซียน ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.36 น.


เมื่อวันที่ 21ก.พ.ศ.ดร.สุชาติ  เชียงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เปิดเผยว่า   มจพ.  ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563  โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในฐานะศูนย์ของมูลนิธิ  สอวน. เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศ.ดร.สุชาติ  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี  และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านเคมีให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้เชื่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มั่นใจในศักยภาพของเยาวชนไทย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมมาแล้วจากศูนย์สอวน.ทั้ง 14 ศูนย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

ด้านรศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า  มูลนิธิ สอวน. ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้

 รวมถึงช่วยนักเรียนให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศต่อไป   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางมูลนิธิ สอวน. จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ในสาขาต่าง ๆ ขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยจัดให้มีศูนย์ อบรมทั่วประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ

สำหรับปีนี้  มูลนิธิ สอวน. ได้สนับสนุนให้ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากศูนย์สอวน. 14 ศูนย์ทั่วประเทศ  จำนวน 96 คน และนักเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จำนวน 10 คน การแข่งขันจะมีการใช้ข้อสอบมาตรฐานซึ่งออกโดยคณะกรรมการวิชาการกลาง และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การแข่งขันจะได้เข้าค่ายเคมีโอลิมปิกวิชาการ ก่อนจะคัดเลือกเหลือ  4 คนในรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ  ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมนี้  

“ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับโลกมาแล้ว 2 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการแข่งขัน และที่ผ่านมาเยาวชนไทยก็ได้รับเหรียญรางวัลทุกปี  แสดงว่าเด็กไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก    รวมถึงมีความสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพได้  ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ด้านเคมี มีความสำคัญอย่างมาก  สามารถบูรณาการเข้ากับหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านอุตสาหกรรม การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องของอาหารจนถึงเรื่องวัสดุต่าง ๆ   ทำให้มีตลาดงานรองรับอีกมากในสาขาด้านนี้ทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน” รศ.ดร.พินิติ กล่าว

สำหรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “เคมีโอลิมปิก-16 มจพ.”  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 81