อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

จิสด้า-กรมป่าไม้หนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศบริหารผืนป่า

จิสด้าลงนามความร่วมมือกรมป่าไม้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.27 น.


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
 


ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาจิสด้าได้ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิเคราะห์พื้นที่ป่า ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลของป่า รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่โดนบุกรุกทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าภารกิจดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้

ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับประเทศ“การลงนามในครั้งนี้ นอกจากจิสด้าจะสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านที่ดินป่าไม้ และบุคลากรร่วมกันแล้ว เรายังมุ่งเน้นการผลักดัน ขับเคลื่อน และกำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ทั้งสองหน่วยงานเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้น” ผู้อำนวยการจิสด้ากล่าว

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล

ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาบูรณาการร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนทักษะทางด้านการบริหารจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทยต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49