อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กรมการข้าว-มทร.ธัญบุรีคว้ารางวัลนำเสนอโดดเด่นในมหกรรมวิจัยแห่งชาติปีนี้

กรมการข้าว – มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 21.31 น.

วันนี้(6 สค.63)สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ที่ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์   กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” และได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2020 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้  รางวัล  Platinum Award มีจำนวน 2 รางวัล ผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 120,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่กรมการข้าว จากผลงาน “นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก”  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาก ผลงาน “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ”

สำหรับรางวัล Gold Award  มีจำนวน 4 รางวัล โดยผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 70,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ กระทรวงกลาโหมจาก ผลงาน “ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart system) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาปืนกลมือ (Submachine Gun)”  สถาบันพระบรมราชชนก จากผลงาน “หุ่นจำลองการตั้งครรภ์ของมารดา”   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก ผลงาน “การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี”  และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ผลงาน “แก้วที่พิเศษขั้นสูง สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานสะอาดแห่งอนาคต”

ส่วนรางวัล Silver Award มีจำนวน 6 รางวัล โดยผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 รางวัล คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผลงาน “ห่วงโซ่อุปทานเซรามิกส์ลำปาง”  มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงาน “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จากผลงาน “การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์”   และถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีก 3 รางวัล คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงาน “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการพัฒนาเครือข่าย ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคโควิด-19 เพื่อรับมือการระบาดในประเทศไทย”   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตปลานิลอินทรีย์จากระบบไบโอฟลอค เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง”  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากผลงาน “นวัตกรรมจากผักเชียงดาราชินีผักล้านนา”

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Bronze Award จำนวน 8 รางวัล  คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากผลงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่นยืน”   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จากผลงาน “นวัตอัตลักษณ์...วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสังคม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากผลงาน “การพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมเองอัตโนมัติ”   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากผลงาน “การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกระบือนมในจังหวัดพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จากผลงาน “หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย”  กรมวิชาการเกษตร จากผลงาน “รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน” และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากผลงาน “หุ่นยนต์อเนกประสงค์เพื่องานบำรุงรักษาสายส่ง”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น