อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

โปรดเกล้าฯ'วรวิทย์ กังศศิเทียม' นั่งปธ.ศาลรธน.คนใหม่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ปธ.-ตุลาการศาลรธน"จำนวน 5 คน "วรวิทย์ กังศศิเทียม" นั่งประธานศาล รธน.คนใหม่   จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 16.24 น.

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่  28 พ.ค.2551 และวันที่ 9 พ.ค.2557 โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับนายชัช ชลวร นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้นบัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3.นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4.นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563  เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 27