อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ลดสเปกฮ.ปฏิบัติการฝนหลวง เป็นเครื่องบินขนาดกลาง

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการเฮลิคอปเตอร์ขนาด 2 เครื่อง ไปเป็นเครื่องบินขนาดกลาง ใช้ปฏิบัติภารกิจฝนหลวง  ขอใช้งบมีประสิทธิภาพ-ต่อรองราคาถึงที่สุด อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.34 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.พิจารณาเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ 1 ลำ ไปเป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวงเงิน 567.50 ล้านบาท ตามผลการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลางที่ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน 74.25 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 493.25 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ทั้งนี้ ขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติครม.ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและต่อรองราคาจนถึงที่สุด โดยการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 12