อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ 'ม.ร.ว.สิริยวุฒิ สุขสวัสดิ์'

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าแก่ "ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์" พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 23.03 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า แก่หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2563ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น