อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

โปรดเกล้าฯเลื่อนระดับ-ปรับโอน ข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น พร้อมปรับโอน "พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์"เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23.00 น.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์ ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น และปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์ ดังต่อไปนี้ 

พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รอง เลขาธิการพระราชวัง ระดับ 10 ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 หมายเลข 4  พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 10 ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 หมายเลข 5  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ11 หมายเลข 6  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 หมายเลข 7  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    22%
  • ไม่เห็นด้วย
    78%

บอกต่อ : 37