อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

"บิ๊กป้อม"ย้ำเร่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยฟื้นปท.

"บิ๊กป้อม"กำชับก.แรงงานเร่งแผนพัฒนากำลังคนให้มีความรู้-ทักษะฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นประเทศ จากผลกระทบโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.32 น.


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563  โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ปี 2564-2565 ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมของส่วนราชการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขณะที่ พล.อ.ประวิตร กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่ประเทศไทยประสบปัญหาการจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภาครัฐจึงต้องใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติที่มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันวางแผนการพัฒนากำลังคน และจับคู่คนกับงานให้เหมาะสม ทำให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน  

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการดังกล่าวที่มาร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนากำลังคนทุกระดับของประเทศ ในการเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ และยกระดับฝีมือแรงงานที่อยู่ในตลาด แรงงาน ให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10