อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

'บิ๊กป้อม'เร่งช่วยประชาชนแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

'บิ๊กป้อม'ห่วงสถานการณ์น้ำ สั่งติดตามความก้าวหน้าทุกโครงการที่ผ่านมติครม.แล้ว พร้อมตั้งอนุกรรมการฯน้ำรายภาค ลงพื้นที่เร่งด่วน พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.34 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ต.ค. พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (สทนช.ภาค 2) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง (เจ้าพระยา ท่าจีน ประจวบคีรีขันธ์ ป่าสัก เพชรบุรี แม่กลอง สะแกกรัง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯพล.อ.สุชาติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังมีคำสั่ง กนช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้งบประมาณประจำปี งบกลาง พร้อมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม ในด้านต่างๆ จึงได้มีคำสั่งการให้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ได้ผ่านมติครม.แล้ว ที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคกลาง มักติดขัดปัญหาในขั้นตอนการขอรับงบประมาณ การเขียนโครงการไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามหลักการขอตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณ จึงทำให้การขับเคลื่อนโครงการไม่เป็นไปตามแผน "ทั้งนี้ต้องเร่งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบการเสนอขอตั้งงบประมาณที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นพี่เลี้ยง และให้ทางจังหวัดตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้งซ้ำซาก เพื่อสามารถลำดับขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเร่งสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประโยชน์ของก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ต้องดำเนินแผนงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเตรียมลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบโครงการในพื้นที่ภาคกลางให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง"พล.อ.สุชาติ กล่าว

พล.อ.สุชาติ กล่าวว่า สำหรับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม กนช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กนช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สามารถเร่งรัด ตรวจสอบ และขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบัน มี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคใต้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 11