อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

"มท.2"นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

“นิพนธ์” นำมวลชนจิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดเส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมรณรงค์ขับเคลื่อนเครือข่ายในพื้นที่ลดฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.48 น.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” โดยมีรองผวจ.เชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ อปท. ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าและฝุ่นละอองนายนิพนธ์ กล่าวว่า หลังปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหลายพื้นที่รุนแรงและเกิดขึ้นทั่วประเทศพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น  เน้นย้ำให้ดำเนินการตามให้ปฏิบัติตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ตามกฎหมายและแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ 

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายใต้กลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์รวมถึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการกฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมรณรงค์ Kick off การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางในการสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เหมือนกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 

และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์มากที่สุดในการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควันโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับตากลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมการเผาป่า หรือหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดต่อไป

    

จากนั้น นายนิพนธ์ พร้อมคณะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างความรักความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมให้มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยจะร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น