อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

"บิ๊กตู่"ปรับทัพสู้โควิด ขยับ'ปิยะสกล-อุดม'นั่งที่ปรึกษา

"บิ๊กตู่"สั่งปรับทัพ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด ขยับ"หมอปิยะสกล-หมออุดม"นั่งที่ปรึกษา อังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 20.53 น.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2564 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงนามเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564  โดยมีใจความระบุว่า สมควรปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการทางกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันยิ่งขึ้น  นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการฯ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563  แล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ขึ้นใหม่ มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ขณะที่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นที่ปรึกษา ส่วนรองเลขาธิการ สมช. และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองประธานกรรมการ 

สำหรับกรรมการได้แก่ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ  ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา  ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนกระทรวงยุติรรรม  ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  นายนิพนธ์ พัวพงศกร  ขณะที่ รองเลขาธิการ สมช.ที่เลขาธิการ สมช.มอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสมช. 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



อ่านคำสั่งฉบับเต็มคลิก 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น