อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

"บิ๊กป๊อก-นิพนธ์"ร่วมถกศปถ. ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

มท.1-มท.2  ร่วมประชุม ศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570 ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.44 น.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564  โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมประสิทธิภาพมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด การประชุม ศปถ. ในครั้งนี้ จึงได้หยิบยกประเด็นมาตรฐานการจัดตั้งด่านชุมชน ทั้งการวางโครงสร้างและการบริหารจัดการด่านชุมชน การกำหนดจุดจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติทางถนนเชิงพื้นที่สำหรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม ได้พิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565–2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565–2570 ซึ่งกำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ. 2570รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้รองรับเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) พิจารณาต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น