อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

20 ปีศาลปกครอง ตั้งเป้าอำนวยยุติธรรมวิถีใหม่

ครบรอบ 20 ปีศาลปกครอง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งเป้าใช้เทคโนโลยี อำนวยความยุติธรรมในระดับสากล สอดคล้องชีวิตวิถีใหม่ อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.45 น.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เวลา 10.00 น. ศาลปกครองจัดงาน “20 ปีศาลปกครอง ยืนหยัดความเป็นธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี” โดยนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครอง เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครองว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมานับจนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564  ศาลปกครองรับคดีเข้าสู่การพิจารณาแล้ว จำนวน 174,424 คดี โดยเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 123,380 คดี คดีที่อุทธรณ์หรือยื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด จำนวน 51,044 คดี โดยศาลปกครองสามารถพิจารณาคดีแล้วเสร็จ จำนวน 146,537 คดี คิดเป็นร้อยละ 84.01 ของคดีรับเข้า นอกจากนั้นตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2562 จากการที่ศาลปกครองได้เปิดใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีให้สามารถยื่นฟ้องคดี ยื่นคำให้การตามที่ศาลมีหมายเรียก สำเนาพยานหลักฐานประกอบคำฟ้อง การชำระค่าธรรมเนียมศาล ส่งคำร้องคำขอ รวมไปถึงการขอดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลในสำนวนคดีของตนเอง รวมทั้งตรวจดูและพิมพ์เอกสารในสำนวนคดี โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง ทั้งนี้จนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้วรวมจำนวน 916 ราย โดยมีคดีที่ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 267 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 126 คดี ส่วนการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลปกครองสูงสุด จำนวน 19 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ 17 คดี มีคดีค้าง จำนวน 2 คดี

นายปิยะ กล่าวอีกว่า ศาลปกครองยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2562 โดยมีคดีเข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยของศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 203 คดี ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ จำนวน 164 คดี คิดเป็นร้อยละ 80.79 และมีคดีอยู่ระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 39 คดี ทั้งนี้คดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นอกจากนั้นในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผลงานคดีของศาลปกครองสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 โดยมีคดีรับเข้า จำนวน 3,467 คดี และมีคดีแล้วเสร็จ จำนวน 4,116 คดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้นโยบาย Work From Home โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองในปี 2564 ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและในระดับสากลและสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” โดยกำหนดให้มีกรอบเวลาที่ชัดเจน รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาให้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทยุติลงโดยเร็ว และสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันการณ์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้ด้วยช่องทางที่ทันสมัย สะดวกและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พร้อมกันนั้นยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน

นายปิยะ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันศาลปกครองได้ปรับปรุงห้องพิจารณาคดีและห้องไต่สวนให้เป็นห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพและโทรทัศน์วงจรปิด ทำให้คู่กรณีทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เข้ารับฟังการพิจารณาสามารถเห็นเอกสารพยานหลักฐานที่ศาลใช้ประกอบในการพิจารณาคดีและไต่สวนผ่านอุปกรณ์ภายในห้องพิจารณาคดีได้ รวมทั้งติดตั้งระบบบันทึกภาพและเสียงเพื่อบันทึกการนั่งพิจารณาคดี ไต่สวนและให้ถ้อยคำต่อศาลเพื่อให้ศาลเรียกดูในภายหลังได้ นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของศาลปกครอง เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ การพัฒนา Mobile Application ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีคุณภาพ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น