อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

สั่ง'กทม.-76จว.'จัดวัคซีน ให้พนง.-ครอบครัว'ไทยเบฟ'

"ปลัด มท." ร่อนหนังสือถึงปลัด กทม.-ผู้ว่าฯทั่วประเทศ จัดหาวัคซีนให้พนักงาน ครอบครัวไทยเบฟ กว่า 7 หมื่นคน เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 19.51 น.


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. มีรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สนับสนุนวัคซีนแก่พนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขออนุเคราะห์วัคซีนให้พนักงาน 43, 201 คน และครอบครัว28,244 คน ในพื้นที่ กทม. และ 76 จังหวัด

โดยจดหมายระบุว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จํานวน 43,200  คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 28,244  คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 ที่ส่งมาพร้อมนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดําเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯ ด้วยแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    2%
  • ไม่เห็นด้วย
    98%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22