อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สภาเภสัชฯเสื่อนสอบใบอนุญาต หากผ่านPLEได้ใบชั่วคราว1ปี

สภาเภสัชกรรมออกประกาศเลื่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมออกไปก่อน แต่หากสอบผ่าน PLE-CC1, PLE-CC2 และ PLE-PC2 หรือ PLE-IP2 แล้ว จะได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพชั่วคราว 1 ปี ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ออกประกาศ เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยระบุเนื้อหาว่า ตามที่ สภาเภสัชกรรมโดยศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมได้กําหนดให้มีการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในวันที่ 24-26 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ได้ระบาดเป็นวงกว้างและมีความร้ายแรง

ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ อาทิ การงดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกัน ของคนจํานวนมาก และขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่แต่ภายในที่พักอาศัย เพื่อเป็นรักษา และป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยนั้นสภาเภสัชกรรมตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันแพร่ระบาดของโรค และสุขภาพของประชาชน เป็นสําคัญ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 ที่จะต้องเข้าสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ที่สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 และช่วยสนองนโยบายของรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 วรรคสี่ และข้อ 33 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ 4 ข้อ 14 วรรคห้า และข้อ 17 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560

นายกสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้

ข้อ 1 ยกเลิกการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา PLE-PC1 หรือ PLE-IP1 ที่กําหนดสอบในวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยค่าธรรมเนียมการสอบ ศูนย์สอบความรู้จะเก็บไว้ให้เพื่อดําเนินการจัดสอบในภาวะปกติต่อไป หากผู้สมัครสอบประสงค์จะขอคืนเงินค่าสมัครสอบดังกล่าว ให้ยื่นคําร้องขอคืนเงินตามแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ สภาเภสัชกรรม ต่อสํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมเพื่อดําเนินการตามความประสงค์

ข้อ 2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 โดยสอบผ่าน PLE-CC1, PLE-CC2 และ PLE-PC2 หรือ PLE-IP2 มาแล้ว ให้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั่วคราว มีอายุ 1 ปี ซึ่งศูนย์สอบความรู้จะประกาศผลผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม ในเดือนพฤษภาคมต่อไป และเมื่อสถานการณ์เหมาะสม ศูนย์สอบความรู้จะดําเนินการจัดสอบเพื่อ ขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต่อไป

ข้อ 3 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และสอบผ่าน PLE-CC1 และ PLE-CC2 ให้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั่วคราว มีอายุ 1 ปี และเมื่อสถานการณ์เหมาะสม ศูนย์สอบความรู้ จะดําเนินการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต่อไป

ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั่วคราว มีอายุ 1 ปี เป็นจํานวนเงิน 1,000 บาท และให้ดําเนินการขึ้นทะเบียน (ออนไลน์บนเว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้) ตามข้อบังคับสภา เภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออก ใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 5 สําหรับผู้ที่ต้องสอบความรู้ฯ ในระบบเดิมที่จะต้องสอบ MCQ และ OSPE ในวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ให้เลื่อนการสอบเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2563
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12