อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

เปิดตารางเรียนออนไลน์DLTV"อนุบาล-ม.6"ศุกร์29พ.ค

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นอนุบาล - มัธยม ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.01 น.

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลชั้นปีที่1 เรื่อง ตัวเรา (2),Happy Parenting เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ตัวเรา(2)เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ตัวเรา (2) เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4,คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7,ภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ 2,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) * เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1000, การเขียนในรูปกระจาย,ภาษาไทย 2 * เรื่อง มาตราตัวสะกด,ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Monster’s Body,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (2) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง6.ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 3 * เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ 2,ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Test 1 (Hello & Body),คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน,กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง7.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน,ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน,วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิง,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เจาะเวลาหาอดีต (2) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน,ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง There’s No One Just Like You,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง9.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (2) *,คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก *,ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) *,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (2) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง My daily routines/What time does your friend get up?,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ,สุขศึกษา ม.1 * เรื่อง การดูแลระบบประสาท,ดนตรี ม.1 * เรื่อง เพลงที่ชื่นชอบ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม,ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (1) *,ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง Scott and his friends’ routines,สุขศึกษา ม.2 * เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น และในช่วง 14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (2) *,ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Job Advertisement,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง สังฆคุณ 9,ทัศนศิลป์ ม.3 * เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Phone Language,สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สถานการณ์โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม,สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading: Mental Health,สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปัญหาเรื่องเพศ,สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค ตอนที่ 2 (การเกิดภูมิประเทศอย่างย่อย ภูมิลักษณ์) และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Reading: Social Distancing,สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 "เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม/โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน/แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ",สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 "เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา " และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 28