อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง'ศปม.' การขนส่งข้าม จว.ช่วงเคอร์ฟิว

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งศปม.ฉบับ 3 รถขนส่งเดินทางข้ามจังหวัดในเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานรับรองหน่วยงาน จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 22.17 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 17/2563  เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในเรื่องการปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานจัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการ และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคายแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหน้าที่ และอำนาจและแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการยังมีผลบังคับใช้ โดยปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
 
ดังนั้นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับการเดินทางในห่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  ส่วนยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เดิมออกจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น.และถึงจังหวัดไปทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้นสามารถเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยต้องแสดงหลักฐานรับรองจากบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัดระบุรายละเอียดที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ขับขี่พนักงานประจำรถเส้นทาง และตำบลเดินทางชนิดและรายการสินค้าหรือบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร ควบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่
 
ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงจากยานพาหนะ ในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานเว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป
 
สั่งณ วันที่ 31 พ.ค.2563 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%