อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

กกพ. พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ยั่งยืน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งรับใช้ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.


จากเดิมในแต่ละปีมีการกำหนดวงเงินกองทุนสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท และมีโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในแต่ละปีราว 2,000 -3,000 ล้านบาท ซึ่งยื่นขอรับการสนับสนุนผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน หรือกระบวนการนำเสนอความต้องการจากคนในชุมชน เพื่อร่วมกันคัดเลือกโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า หรือที่รู้จักกันในชื่อ คพรฟ. เพื่อพิจารณาในชั้นแรก ก่อนที่จะนำเสนอให้กับ กกพ. และสำนักงาน กกพ. เพื่ออนุมัติโครงการ และวงเงินเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยที่ในแต่ละปี สำนักงาน กกพ. มีการตรวจติดตามประเมินผลสำเร็จ ประสิทธิภาพในการดำเนินการ และความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง และในการทบทวนแนวทาง ประกาศ หลักเกณฑ์ บริหารจัดการ และกำกับดูแล กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ถือเป็นการทบทวน ปรับปรุงครั้งใหญ่หลังจากที่กองทุนได้ดำเนินการมากว่า 9 ปีแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ยังคงยึดหลักการ “คงคุณค่าของเดิม เพิ่มเติมความยั่งยืน” หมายถึงการให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ยังคงมีบทบาทในการยกระดับความเป็นอยู่ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต รับใช้พี่ น้อง ประชาชน และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างความชัดเจนในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ชัดเจน และมีเป้าหมายให้มากขึ้นตามไปด้วย

จากเหตุผลดังกล่าว จึงนำไปสู่การมุ่งเน้นการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน เป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง ทำอย่างไรจะให้โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหนุนเสริมการพัฒนาตามกระบวนการงบประมาณปกติให้เกิดผลได้เร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับชุมชนปกติ และทิศทางการพัฒนาควรจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการที่จะเกิดขึ้นมีกระบวนการดูแล รับผิดชอบชัดเจนไม่สร้างภาระในระยะยาว กระบวนการบริหารจัดการ และการกำกับ ดูแล มีความคล่องตัวในการดำเนินการยึดหลัก ความโปร่งใส ความเป็นธรรม มีการตรวจติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพ และความสำเร็จอย่างชัดเจน

จากการเข้าไปดู ศึกษา และวิเคราะห์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการกำกับ ดูแล . และพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำนักงาน กกพ. พบว่ามี 3-4 ประเด็นที่เป็นสาเหตุ และควรต้องมีการปรับปรุงได้แก่ การเพิ่มความชัดเจนในการใช้เงินให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาครอบคลุมมิติของการพัฒนาตามทิศทาง และแนวทางหลักในการพัฒนาตามนโยบายรัฐ

ประเด็นต่อมาคือ กระบวนการ และขั้นตอนการอนุมัติโครงการยังสามารถปรับลดขั้นตอน และทำให้คล่องตัวมากขึ้นได้อีก แต่ยังคงต้องยึดเรื่องของความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลควบคู่กันด้วย

ประเด็นสุดท้าย คือความครอบคลุม และความเพียงพอของเงินทุน จากการที่ขนาดกองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้เงื่อนไขของกำลังการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก กับความสมดุบของขนาดพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ

ทั้งหมดนี้เมื่อมีการปรับปรุง เพื่อให้โครงการชัดเจนในพื้นที่จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงลดขั้นตอน และมีกลไกการตรวจสอบที่ชัดจะทำให้ประสิทธิภาพของกองทุนนี้ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในตอนต่อไป เราจะมาดูกันต่อว่า บทบาท ภารกิจของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3) ในระยะต่อไป จะเป็นอย่างไร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 17