อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

มอบทุนสมเด็จย่า 90 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร "พยาบาล"

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้สถาบันการศึกษากว่า 700 ทุน มูลค่า 7.75 ล้านบาท พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.40 น.

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวม 700 ทุน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศจำนวน 600 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจำนวน 40 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจำนวน 40 ทุน ,วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 20 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 โรงเรียน รวมเป็นทุนการศึกษาในปีนี้ 7,750,000 บาท โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ กล่าวว่า มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ สร้างประโยชน์มากมาย ช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้คนจำนวนมาก เป็นอาชีพที่ผูกพันกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ดังนั้นการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

นางพวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ กล่าวว่า มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 ซึ่งมูลนิธิได้เฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมมายุ 90 พรรษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อทุนว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” แรกเริ่มมอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 5,000 บาทต่อปี แต่เพิ่มเป็นทุนละ 8,000 บาท ในปี 2550 และในปี 2562 เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท เป็นทุนสำหรับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร 4 ปี ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดให้นักศึกษากลับมาใช้ทุน แต่หวังที่จะเห็นนักศึกษาที่ได้รับทุนปฏิบิตนให้เป็นพยาบาลที่ดีให้สมกับที่ได้รับทุนนี้ โดยตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” รวม 5,354 ทุน สำเร็จการศึกษาแล้ว 1,098 คน

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา จัดอบรม “โครงการตามรอยสมเด็จย่า” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้มาเข้าค่ายในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ทางวิชาชีพยาบาล และอุดมการณ์ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งมีการจัดมาแล้วรวม 4 รุ่น แต่ปีนี้จำเป็นต้องงดกิจกรรมดังกล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินฯ ได้รับเงินสนับสนุน จากบริษัท บี.กริม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ องค์กรเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเป็นอย่างดี และจัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses ครั้งแรกในปี 2562 สำหรับปีนี้จากได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจากการเดินวิ่งในสวนสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก มาเป็นรูปแบบ Virtual Run เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ทำให้มูลนิธิมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับทุนนั้นนอกจากเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีแล้ว สิ่งสำคัญคือการมีทัศคติที่ดีและถูกต้องต่อวิชาชีพพยาบาล


ธราพร บุนนาค, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์, พวงเพชร บุญสาย, ดอริส วิบูลย์ศิลป์

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับทุน น.ส.ญานิศา พลายอิน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปี 2 ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กล่าวว่า ได้นำเงินที่ได้รับมาบริหารจัดการทั้งอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายทั่วไป ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว อยากเป็นพยาบาลตั้งแต่เด็กเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เนื่องจากคุณพ่อเป็นทหารเรือ และคุณแม่เป็นพยาบาล ที่สำคัญที่สุดคือ มีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลใจ และแบบอย่างความมุ่งมั่น กล้าหาญ เสียสละ รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล .


คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์, เฟลิกซ์ ลิงค์, ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือที่ได้รับทุน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น